آزمایشات جذاب علمی

لامپ خانگی

لامپ خانگی

با وسایل خانگی، لامپ خودتان را بسازید!

انفجار رنگی

شیر رنگی

اینجا شاهد انفجار رنگ‌ها خواهید بود!