ویدئوهای علمی و آموزشی

انسان در فضا

انسان در فضا،بدون لباس فضایی؟

اگر بدون لباس فضایی در معرض خلأ قرار بگیرید ،مطمئناً زنده نخواهید ماند ولی نحوۀ مرگ انسان به چه صورت خواهد بود؟
آیا سایه وزن دارد؟

سایه چقدر وزن دارد؟!

آیا سایه وزن دارد؟ آیا می توان سریعتر از نور حرکت کرد؟ پاسخ این سوالات را در این ویدئو ببنید