نوشته‌ها

coffee

قهوه و فیزیک

در رابطه با نقش قهوه و چای در پیشبرد علم باید رساله‌ها نگاشته شود. یک فنجان قهوه (چایی) همیشه همدم دانشمندان بوده است. در مورد روش‌های دم کردن و شیمیِ قهوه مطالعات زیادی انجام‌شده است؛ اما چیزی که در این نوشته درباره آن قرار است صحبت کنیم، قهوه‌های فوری است.

انسان در فضا

انسان در فضا،بدون لباس فضایی؟

اگر بدون لباس فضایی در معرض خلأ قرار بگیرید ،مطمئناً زنده نخواهید ماند ولی نحوۀ مرگ انسان به چه صورت خواهد بود؟