نوشته‌ها

لمس فراصوت

لمس ناموجود‌ها !

فناوری جدیدی در حوزه علوم لمسی با استفاده از امواج فرا صوت برای ایجاد اشیاء سه بعدی قابل لمس ایجاد شده است.