نوشته‌ها

screenshot_2016-07-27-14-28-21-1

انفجار در سرعت نور

برای قدم نهادن در دنیایی که قابل مشاهده نیست با چشم بسته وارد می شویم! نسبیت و کوانتوم چنین دنیایی دارند. همان طور که می دانید هنگامی که اجسام با سرعتی بیش از سرعت صوت حرکت می کنند، یک انفجار صوتی (شکستن دیوار صوتی) ایجاد می کنند و دلیل آن این است که وقتی با سرعتی کمتر از سرعت صوت حرکت می کنیم تب های فشاری در جلوی این حرکت ایجاد می شود.